Tsuyoshi Maekawa, Yuko Nasaka, Ronald Ventura, Huang Yuxing, Miwa Komatsu