Kazuo Shiraga, Sadamasa Motonaga, Chiyu Uemae, Yasuo Sumi, Tsuruko Yamazaki, Tsuyoshi Maekawa, Shuji Mukai, Miwa Komatsu